Ochrana soukromí

 
Informace pro objednatele služeb při přijetí osobních údajů správcem osobních údajů :
 


Správce osobních údajů

Název: CHARÓN spol. s r.o.
IČO: 410 33 132
Sídlo: Ostrava – Poruba, Francouzská 54, PSČ 708 00

Právní základ pro zpracování

Smlouva o poskytování služeb mezi objednatelem pohřbu a správcem osobních údajů
Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – objednatele služeb (dále jen "objednatel"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Účel zpracování

Plnění Smlouvy o poskytování služeb

Příjemci osobních údajů

Správce
Osoba provádějící účetnictví správce
Orgány veřejné moci (správní orgány a pod.)

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), zákona č. 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva objednatele


Právo na přístup
k osobním údajům znamená, že objednatel má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Objednatel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má objednatel právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz
osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o objednateli zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a objednatel o to požádá.
Objednatel má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má objednatel právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost
údajů dává objednateli možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje objednatele jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se správcem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
V případě, že bude objednatel jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděných správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech objednatele je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) 
 

Poučení

 
Pohřební služba Charón spol. s r.o. informuje spotřebitele, že v případě, kdy dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy (popř. ve způsobu řešení reklamace - zamítnutí reklamace), který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz. Web: adr.coi.cz.